What watt LED for 3x3 grow tent 2022Update

Wei Xuan Huang

What watt LED for 3x3 grow tent 2022Update

Wei Xuan Huang